VMware 7 vSphere vCenter vSAN vRealize 虚拟化 序列号 Key

vSphere

vSphere 7 Hypervisor

4G6TR-D0K5M-M85E1-LR0X6-9Q8M0

JA69K-051D7-M8471-EA0E4-AQAQ8

0F4WA-2A1D1-H81F9-ZR1QK-AL06A

0Y29K-4G04N-M89H1-98872-0PHKD

vSphere 7 Desktop Host

MF48H-F1086-H80G0-0K150-0ZAKA

1U4HR-4EHD5-48929-R83E6-97A3A

JZ2XR-A7LEH-085K1-C33Q2-9GHH6

NU4T0-6229L-M8099-1UAZK-9FU08

vSphere 7 Desktop Host

NY6DK-69J82-H80K8-WJA5P-8Z07F

0U0H0-0425N-H8451-LVAGK-9CRHD

4U45U-67J9K-H8EU1-220NP-3LR30

4V218-4Q101-H8801-5VA54-AF872

vSphere 7 for vCloud Service Provider Standard

4A4W8-F1J4K-488R9-J01N4-8Y0JA

1F65R-62LEP-H8DY1-11A7M-CZ2QF

1F65R-62LEP-H8DY1-11A7M-CZ2QF

MF6NK-DPL4M-488E8-2VC56-17RLF

vSphere 7 Foundation

JV052-2ZH05-M8961-230Q6-1VA66

MC210-64H1Q-M89D9-RK050-3ZR7F

0C6XH-46H9M-085P9-VH1X4-A6810

0A0HU-DZL81-M88X8-K18X4-CG872

vSphere 7 Embedded Essentials

HV20A-6A30Q-084N9-813QH-9QR0A

NC6E8-88186-M8EA9-QK37K-CLKM2

MV41R-4N142-M88P8-QVC54-9KK10

1U2J0-0ZHDH-M80Q8-789N0-3QUPD

vSphere 7 Embedded Foundation

5A4HU-F8012-M81C1-493G4-AC2N8

0G0TH-87JDN-M84M1-13070-CU2MA

4G4XU-43L17-08410-RAC72-A6KNA

1V20K-DG2D4-48458-C39NP-0Z0J4

vSphere 7 Essentials

1V000-6U25N-48008-RU0G4-0ARH2

0Z4D8-4GJ8Q-081Q1-QL256-3KRLD

HZ0RH-01192-489R1-KH8GK-32H10

0U4RK-FEK9Q-48DM0-VK356-3ZH00

vSphere 7 Essentials Plus

JC4DR-8F31P-481E0-X03NK-1Q010

NY600-0UKEN-48468-111Q2-2FKJ6

HA6EH-8VL0H-M80X8-M28ZP-CLK58

JZ2T2-2EH9P-08ED9-X1CZ6-0KR5F

vSphere 7 Standard

5U0HA-DQ1E7-M89V8-JV37M-APRND

1F08R-DJ043-M85W9-29074-0URLF

1F08R-DJ043-M85W9-29074-0URLF

1Z0EH-FU35P-084Y1-RA1N6-02U5D

vSphere 7 Enterprise

JA2DA-FH243-M85W1-R01X4-AG8N8

4C6N8-8AH81-480W9-PA9Q6-2C872

1C4DH-8Q195-08578-QUCNP-9381F

JC4JR-A21EQ-084P1-9907P-1U02D

vSphere 7 Enterprise Plus

MC0XR-2939H-08DA8-PC0ZP-3KA72

4V2TK-8Y3DN-08DN8-RUCQ0-AY0N6

5C6TK-0L180-084T8-MV3EM-8UUKF

4C6XU-4K34L-M8EZ0-6VC56-320JD

vSphere 7 Enterprise Plus with Add-on for kubernetes

5C680-4EL12-085H8-R10QH-23R3A

5G2JH-6830N-H8170-DTA74-1P206

JY0H2-A7J0J-48E30-QT052-8PRL4

1F2N0-6NHE4-H8080-7R15K-9C070

vSphere 7 Scale-Out

5C44R-FD3D5-48EQ9-WA8QH-2KH36

HV6JR-DU11N-M81F9-6TCZ0-CC8JD

4Y09U-0235N-08DH9-A9AE0-8FK46

NY21R-DE0D4-H81U9-0HCE6-86KJ0

JC292-2600K-H84E9-V19XP-3U0MA

vCenter Server

vCenter Server 7 Essentials

0F4RK-60L14-H8DE1-9K9GM-86RJD

NZ298-ARJ5P-489A8-6K2N0-AC8P8

0F6N0-8WK54-H81Q8-8VA56-A7236

JC45H-4N2E2-H89V9-Q32Q0-8YR7D

vCenter Server 7 Foundation

HG0R0-AZL5H-H84Y0-8L0NH-1YUH2

4Z0TH-0G381-M8861-CJC7P-1Q2HF

NF0RU-AV14Q-488M1-6L1Z0-03AQA

HZ0XA-DX086-485A1-HH25K-1UK70

vCenter Server 7 Standard

1Z4MA-6J297-485D9-JV8Q4-2K076

0U080-F008H-H8888-TU9EM-3FHN8

JC442-AQK0Q-085K1-Y29QK-9ZUKD

1F6DU-0014K-H88X8-Z80E0-1VH74

vSAN 

vSAN Standard

HC4H0-8J356-H8138-MK9ZH-AL8QA

5A0WH-0VJ9H-H8041-CK85H-AVAJA

5Z00A-AQH4L-489Z9-XHCZ6-16AJ8

5Z00A-AQH4L-489Z9-XHCZ6-16AJ8

vSAN Standard for Desktop

5A4XA-2XJ1L-H8DG1-LV27K-9YR3D

5A4XA-2XJ1L-H8DG1-LV27K-9YR3D

NZ000-2L001-488Q0-ET35H-1UA02

NZ000-2L001-488Q0-ET35H-1UA02

vSAN Advanced

1U4HU-8J0EK-H8941-PV0EM-928H4

5A2WR-F3J5J-H89R0-K30Q2-178L2

5F452-6E2E1-48888-V287M-2UR7A

5V4TK-A6K0P-48948-8KCZM-8CU6A

vSAN Advanced for Desktop

5G602-DY29H-M8D89-6H2X2-9C8N8

0U48A-DV19N-H81R9-3L9G4-8AA4F

1U4WR-AYJ87-08DV8-M10X4-9A8M0

4Z2DA-FRK01-H88A0-WV1NK-AA810

vSAN Enterprise

0F0EU-26H56-085H8-X80GK-9FAHF

MZ0N2-F0J8P-48548-0VC74-030P6

4U20R-FU256-081D8-HR852-0QUHF

0F4MH-2HH1N-M88Y0-6T87H-2ZAQ2

vSAN Enterprise for Desktop

NF482-FTJ56-088E1-1J9NH-0U2LD

5Z6RR-4Q195-H8879-0A974-A7264

1Y2XK-AW302-H84E1-TK872-C20M4

1F2DK-6VH1N-08E29-M2CQP-AVA18

vSAN Enterprise Plus

HV00U-2UJDP-M85H1-UR15P-CUU5D

JG652-0M04N-M8E70-P1A56-CGAKD

5Y6DH-F8J5N-M8DK8-EC8G6-8201F

HG2R2-620D6-M8028-FH8EP-CYKM8

vRealize

vRealize Automation Enterprise

MF6NK-DPL4M-488E8-2VC56-17RLF

JU25R-DML4M-489Q9-5AANH-92064

0F44A-2RK17-485R0-P89Q0-CG07F

5A44H-88K41-H8560-7V3QK-9L8H2

vRealize Log Insight

5G480-AVL4N-M88R1-3T8N0-1Z842

MF4TU-2E213-488L0-R0370-APA7A

MZ45K-6JJE3-M8DN1-MACEH-ACU44

0F44H-AN141-084A8-XT8G0-3V206

vRealize Network Insight

NV2M2-0R39N-48491-MJ1GP-8KA18

JY21H-8630K-08DF9-T21G4-8L0H8

NF24U-FU2D6-H80Y1-ZR87K-3LRM6

5U298-002D4-48169-Z33E6-03UN6

vRealize Operations Manager 7 Enterprise

5A2EH-23K44-M84H9-581E4-06H3A

MZ2NR-0N08H-H85E8-7C8E6-CV272

1Z00K-4MK43-484M1-398QP-AKA54

HG6R8-A2J5N-H80K8-7J0Z6-CFU4A

版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议BY-NC-SA 进行授权
文章作者:jiuhucn
文章链接:https://www.jiuhucn.com/2022/04/09/2122.html
免责声明:本站为资源分享站,所有资源信息均来自网络,您必须在下载后的24个小时之内从您的电脑中彻底删除上述内容;版权争议与本站无关,所有资源仅供学习参考研究目的,如果您访问和下载此文件,表示您同意只将此文件用于参考、学习而非其他用途,否则一切后果请您自行承担,如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。
本站为非盈利性站点,并不贩卖软件,不存在任何商业目的及用途,网站会员捐赠是您喜欢本站而产生的赞助支持行为,仅为维持服务器的开支与维护,全凭自愿无任何强求。

THE END
分享
二维码
打赏
< <上一篇
下一篇>>